Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Angelique Morees Photography

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan

wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op

één lijn kunnen worden gesteld.

Angelique Morees hierna te noemen als Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

De klant, hierna te noemen als Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 1. Toepassing

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en

mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een

overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn

afgeweken.

2.2 Bij het boeken van de fotograaf gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf

eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden

wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik

van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden

vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden voor de shoot, zie de betalingsvoorwaarden.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%

verschuldigd over het overeengekomen bedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van

voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

 

 1. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan

de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige

schade voor de Wederpartij zou leiden.

 1. Opdracht

6.1 De Wederpartij maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de

uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor

aanvang van de opdracht.

6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant

zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de Wederpartij als

bedoeld in het vorige lid.

6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet

zijnde een resultaatsverbintenis.

6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen

voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden

uitgevoerd na aparte schriftelijke afspraak van meerkosten die door de Wederpartij voor

akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op

welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de

overeengekomen vergoeding.

6.6 In geval van slecht weer is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan

de shoot deze te verzetten. Indien de klant een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot

plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden de shoot kosteloos te verzetten of annuleren,

tenzij anders overeengekomen.
6.7 Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de

overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst

kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 dagen worden

uitgevoerd.

6.8 Indien de Wederpartij te laat aanwezig is op locatie, komt die tijd te vervallen.

 1. Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

 1. Ziekte/overmacht

8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn

verplichtingen als gevolg van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet

voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat

is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende

arbeidsongeschiktheid.

8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg

met de Wederpartij , worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt

aangewezen door de Fotograaf.

8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn

verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen

voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de

gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze

factuur te voldoen.

8.5 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een

shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake

in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen

met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst

noodzakelijk zijn.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

 1. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail verleend, indien bij commercieel gebruik.

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten

behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de

overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld bij commercieel gebruik.

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen

en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.

10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van de Fotograaf.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties

te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een

dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1 De naam van de Fotograaf dient bij commercieel gebruik, duidelijk bij een gebruikt Fotografisch

werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te

worden opgenomen.

12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform

artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%

van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

12.4 De Wederpartij dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te

vermelden tenzij anders overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde

Licentie te verlenen.

13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van

derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de

Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer

voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

13.5 Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij

de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
13.6 Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of

namens de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
13.7 Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke

eigendommen van de Wederpartij gedurende een shoot op locatie.
13.8 Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op

niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

13.9 Fotograaf is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen,

die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien fotograaf een aanbeveling voor deze

derden heeft gedaan.
13.10 Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.
13.11 Fotograaf is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken

buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of

lichtsituaties die een nega-tieve impact kunnen hebben op de beelden.
13.12 de Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het

betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.

13.13 de Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal

aangeleverde bestanden.
13.14 In geval door de Wederpartij schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is

de Wederpartij gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.

13.15 Indien een SD-kaart van fotograaf kapot gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan

de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.
13.16 In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan de Wederpartij voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan tweemaal het bedrag dat door haar in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders bepaalt.

13.17 De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en of materiele schade.

13.18 De fotograaf kan ten allen tijden de shoot onderbreken dan wel stoppen als gevolg van wangedrag door mens en of dier.

 1. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte

licentie te beëindigen.

 1. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden

beheerst door Nederlands recht.

15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Angelique Morees Photography

Hoofddorp, 1 augustus 2023